Spolehlivý partner českých zdravotnických zařízení.
311 261 409

Etický kodex

Společnost MIVAMED s.r.o. dbá při všech svých aktivitách na dodržování základních etických pravidel slušného jednání a vždy striktně dodržuje dohodnuté podmínky a platné právní normy. Kterýkoliv pracovník vystupující a jednající za společnost MIVAMED s.r.o. je povinen se tímto pravidlem řídit. Jeho slovo je slovem firmy MIVAMED s.r.o.. Garantujeme našim zákazníkům vysoce etické chování.

 • Naši zaměstnanci jednají vůči zákazníkům, dodavatelům, ostatním osobám a mezi sebou vždy na základě úcty a profesionální etiky.
 • Naši zaměstnanci nesmí třetím osobám přímo či nepřímo nabízet či poskytnout produkty, které by směřovaly k získání neoprávněného prospěchu či výhody anebo které by mohly být považovány za úplatek.
 • Společnost MIVAMED dodržuje všechna pravidla, týkající se BOZP, PO, ochrany životního prostředí v souladu s platnou legislativou.

1. VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

 • Čestnost a rovnost vůči zákazníkům pokládáme za základ úspěšného a trvalého obchodního vztahu.
 • Korupční praktiky jakéhokoliv druhu včetně vydírání považujeme za nepřípustné.
 • Informace o zákaznících považujeme za důvěrné.
 • Uplatňujeme ochranu oznamovatelům korupčního jednání a pozitivní motivování zaměstnanců v odhalování korupčního chování ve společnosti.

2. VZTAHY S DODAVATELI

 • Při koupi vstupů, služeb apod. nepoužíváme žádné jiné prostředky, než které jsou legitimně uznané obchodní metody a nikdy nezneužíváme své postavení na trhu.
 • Respektujeme veškerá smluvní ujednání a platební morálku.
 • Veškeré informace o vztazích s dodavateli pokládáme za důvěrné.

3. VZTAHY K ZAMĚSTNANCŮM

 • Vztahy k zaměstnancům zakládáme na úctě k důstojnosti každého člověka.
 • Přijímáme a povyšujeme zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez jakékoliv politické, rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na pohlaví, věk, stav nebo nezpůsobilost, která se nevztahuje k pracovním úkolům.
 • Podle nejlepších tradic odvětví se snažíme vytvářet hygienicky nezávadné, bezpečné pracovní prostředí, příznivé pracovní klima a příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců.
 • Zajišťujeme pravidelné odměňování svých zaměstnanců za vykonanou práci včetně řádné výplaty mezd ve sjednaných termínech.
 • Netolerujeme sexuální, fyzické nebo psychické obtěžování zaměstnanců.
 • Pro řešení případných pracovních sporů přednostně používáme vyjednávací procedury.

4. VZTAHY K ORGÁNŮM STÁTNÍ SPRÁVY, SAMOSPRÁVÁM A REGIONU

 • Při své podnikatelské činnosti bereme v úvahu také zájmy širšího společenského okolí včetně zájmů národních a regionálních.
 • Dbáme na řádné vedení účetnictví a včasné placení svých finančních závazků k orgánům státní správy a samosprávy.

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Máme trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí.
 • Aktivně se podílíme na odstraňování následků své podnikatelské činnosti.

6. VZTAHY S KONKURENCÍ

 • V konkurenčním boji si počínáme rázně, ale čestně.
 • Nepoškozujeme reputaci konkurentů.
 • Nepokoušíme se nečestnými způsoby získat informace o podnikání konkurentů.